VRMLed - uDner Cnossstrucion


Wstęp*
Koncepcja*
FCAF*
Teksty*
Światła*
Dźwięki*
*Three Dots

* Dźwięki - dzwonią, ale w którym kościele?
*Do świata VRML można dodawać dźwięki. Służą do tego węzły Sound oraz AudioClip.

* Sound
exposedField  SFVec3f  direction  0 0 1
 exposedField  SFFloat  intensity  1
 exposedField  SFVec3f  location   0 0 0
 exposedField  SFFloat  maxBack   10
 exposedField  SFFloat  maxFront   10
 exposedField  SFFloat  minBack   1
 exposedField  SFFloat  minFront   1
 exposedField  SFFloat  priority   0
 exposedField  SFNode  source    NULL
 field    SFBool  spatialize  TRUE
*Węzeł Sound określa położenie, kierunek i specyfikę rozchodzenia się dźwięku. W polu direction definiujemy kierunek rozchodzenia się dźwięku. W polu intensity wyspecyfikowana jest jego głośność, przy czym 0 oznacza całkowite wyciszenie a 1 maksymalną głośność dźwięku. Pole location określa położenie źródła dźwięku w lokalnym układzie współrzędnych. Pole priority określa priorytet dźwięku. Używane jest gdy na scenie zdefiniowane jest blisko siebie kilka źródeł dźwięków a system nie ma możliwości odgrywania ich jednocześnie. W takim wypadku odgrywany jest dźwięk o najwyższym priorytecie. W polu source powinien znajdować się węzeł AudioClip lub MovieTexture, dzięki którym możemy umieścić dźwięk na scenie. Pole spatialize określa czy przeglądarka ma generować efekt trójwymiarowego dźwięku (tzn. uwzględniać orientację użytkownika na scenie). Dzieje się tak w przypadku gdy pole to ma wartość TRUE. Gdy pole spatialize jest ustawione na FALSE dźwięk jest odtwarzany w ten sam sposób niezależnie od kierunku patrzenia użytkownika. Pola maxFront, maxBack, minFront i minBack określają z jaką głośnością dźwięk jest słyszany w otoczeniu źródła. Przedstawia to poniższy rysunek.

Sound

*W elipsie wyznaczonej wartościami minBack i minFront dźwięk jest słyszalny z maksymalną ustawioną głośnością, cichnie zaś w obszarze elipsy wyznaczonej wartościami maxBack i maxFront. W większej odległości nie słychać go na scenie.

* AudioClip
 exposedField  SFString description ""
 exposedField  SFBool  loop    FALSE
 exposedField  SFFloat pitch    1.0
 exposedField  SFTime  startTime  0
 exposedField  SFTime  stopTime  0
 exposedField  MFString url     []
 eventOut   SFTime  duration_changed
 eventOut   SFBool  isActive
*Węzeł AudioClip powinien zostać umieszczony w polu source węzła Sound. W polu description można umieścić krótki opis dźwięku. Pola loop, startTime oraz stopTime zostaną omówione przy okazji opisu węzła TimeSensor. Pole pitch odpowiada za prędkość odgrywania dźwięku. Wartość 1.0 to prędkość nominalna, 2.0 to prędkość dwa razy większa itd. W polu url znajduje się adres pliku który ma zostać odegrany. No i na koniec niewielki przykład. W jednej z trzech kulek sieci J. M. Jarre. Podejdź i posłuchaj, w której...

Źródło


E-mail to: coding@poczta.onet.pl